תקנון האתר

הגלישה והשימוש באתר וביישומיו הינם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה:

1.       כללי

1.1.    תנאי שימוש (להלן: "התנאים/תנאי שימוש") אלה מסדירים את השימוש באתר "מבריח הקרפיונים" (papirblat.net) (להלן: "האתר") בפלטפורמות דיגיטליות השונות, לרבות במכשירים סלולריים ובמחשבי לוח (טאבלטים) ובכל השירותים והיישומים המוצעים באמצעותו ובכלל זה הורדת תוכן דיגיטלי. תנאים אלה יחולו לגבי כל שימוש באתר ורכישות באמצעותו. תנאים אלה יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש באתר ובשירותיו, בינך לבין בעלי האתר, מרדכי פפירבלט (להלן: "בעלי האתר"). הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כל שימוש ו/או רכישה דרך האתר מהווה את הסכמתך לתנאי ההסכם. במקרה ואינך מעוניין/מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותיו.

1.2.    תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3.    כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי בעלי האתר שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים.

2.       מידע רישום לצורך ביצוע רכישות באמצעות האתר

2.1.    רכישה דרך האתר והורדת תוכן דיגיטלי באמצעות האתר מותנים ברישום. לצורך הרישום, תידרש למסור פרטים אישיים (שם פרטי ושם משפחה) וכן ליצור שם משתמש וסיסמא (להלן: "מידע רישום").

2.2.    מידע הרישום ייאסף ויישמר אצל בעלי האתר ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. אינך חייב למסור את הפרטים, אולם ללא מסירתם לא תוכל ליהנות משירותי האתר.

2.3.     מתן אישור לצד שלישי להשתמש במידע הרישום האישי שלך הינו אסור בהחלט.

2.4.    מסירה של מידע רישום שגוי ו/או חלקי, לא תאפשר להשלים את הרכישה. אנא הקפד למלא מידע רישום מדויק ועדכני. הגשת מידע רישום שגוי אסורה לחלוטין על פי הדין, ובעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לנקוט בכל האמצעיים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר מידע רישום שגוי.

3.       פרטי משתמש

3.1    האתר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש לצורך רישומו לאתר, לצורך מעקב פנימי ותקשורת עמו הנוגעת לאופן ואפשרויות השימוש השונות באתר. האתר יבצע אך ורק שימוש חוקי במידע שיתקבל מן המשתמשים בהתאם להוראות כל דין.

3.2    הטיפול בפרטים ובמידע המתקבלים מהמשתמש באתר מתבצע על-פי מדיניות הפרטיות כפי שמעודכנת מעת לעת, ואשר מהווה חלק מתנאי השימוש באתר. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותו של האתר למסור מידע ופרטים שמסר לו, במקרה של מיזוג פעילות האתר עם גורם אחר בתנאי שיישמרו תנאי מסמך מדיניות הפרטיות, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך מאת המשתמש.

3.3    האתר רשאי להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש ו/או אפשרות הגלישה באתר, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. האתר רשאי למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתו, הנסיבות מצריכות זאת.

3.4    האתר רשאי להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לו לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה אל מי מהאתרים (כגון Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלו בעקבות כך.

4.       תוכן דיגיטלי

4.1.    במקרה של הורדת תוכן דיגיטלי באמצעות האתר בעלי האתר מעניקים לך רישיון לא בלעדי, בר ביטול להוריד ולעשות שימוש אישי, שאינו מסחרי, בתוכן הדיגיטלי באופן בלעדי למטרות הורדה, גישה, קריאה ושימוש בתוכן הדיגיטלי והכל בכפוף לתקנון ולתנאי שימוש אלה.

4.2.    בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן, לשנות ו/או להתקין מחדש באופן אוטומטי את התכנים הדיגיטליים המוצעים להורדה באתר.

4.3.    אין לעקוף, לשנות או לסכל את מאפייני הבטיחות, כללים מיוחדים או אפליקציות אחרות שמגינות על התוכן הדיגיטלי.

4.4.    בעלי האתר אינם אחראים לפגמים ו/או טעויות דפוס אשר קיימים בספר הדיגיטלי.

5.       אספקת הספר האלקטרוני

5.1.     החל מרגע אישור ההזמנה, ההזמנה אינה ניתנת לשינוי ו/או ביטול על-ידך בכפוף לאמור בפרק "ביטול רכישת פריטים והחזרתם".

5.2.    תנאים מוקדמים לביצוע הזמנה, ולאספקת הספרים שנרכשו הם: (1) סיום בדיקת אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידך; ו-(2) קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע רכישת הפריטים.

6.       מדיניות מחירים

6.1.    מחיר התוכן הדיגיטלי אשר בו תחויב בגין הזמנה הנו המחיר המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים המפורטים באתר, ללא הודעה מראש. שינוי המחיר לא ישפיע על הזמנות שאושרו על-ידי בעלי האתר לפני השינוי גם אם טרם סופקו.

6.2.    המחירים הנקובים באתר כוללים מס ערך מוסף.

7.       אמצעי התשלום

7.1.    התשלום עבור רכישת התוכן דיגיטלי באתר יתבצע באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין מפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה. בעלי האתר לא יכבדו כל אמצעי תשלום אחר.

7.2.    הנך מאשר כי ידוע לך שסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות PayPal ו/או כל ספק אחר שייבחר על-ידי האתר (להלן: "ספק הסליקה") וכפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של ספק הסליקה.

8.       ביטול רכישת הפריטים והחזרתם

8.1.   מובהר בזאת כי בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 14 ג(ד)(3) לחוק הגנת הצרכן, לא תתאפשר החזרה של תוכן דיגיטלי שהורד באמצעות האתר, אלא אם התברר שהוא פגום. הנך מאשר כי ידוע לך שהתוכן הדיגיטלי ניתן לקריאה רק על הקורא באתר זה ו/או על אפליקציות לקריאת ספרים דיגיטליים ועל כן החזרה ו/או החלפה, למעט החלפה כתוצאה מפגם שאושר על-ידי בעלי האתר כפגם המזכה אותך לקבל את התוכן הדיגיטלי שהורדת ללא תמורה נוספת, תחייב רכישה מחדש של התוכן הדיגיטלי זה והנך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה בקשר לתוכן הדיגיטלי ו/או עותק של אותו תוכן דיגיטלי שנשמר על מחשב מארח.

8.5.    בעלי האתר רשאים לבטל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) אם מסרת פרטים שגויים ו/או חסרים; (ב) במקרה של הפרה של תנאים אלו, לרבות הפרה צפויה; (ג) אי תשלום ו/או קבלה אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי. בכל מקרה כאמור, יציגו בעלי האתר ללקוח את סיבת הביטול, וכן ישיבו ללקוח כל סכום ששולם, ככל ששולם.

9.       קניין רוחני

9.1.    כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות  בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר טקסטים, עיצובי הספרים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של בעלי האתר בלבד ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.

9.2.    אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל , לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע המוצגים באתר אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמה מפורשת של בעלי האתר בכתב ומראש. שמם של בעלי האתר, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של בעלי האתר, הינם קניינם הבלעדי של בעלי האתר ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

9.3.    האתר מכיל תוכן, לרבות תוכן דיגיטלי שמוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים או זכויות קנייניות אחרות. המשתמש אינו יכול לשנות, להסיר, למחוק, להגדיל, להוסיף, לפרסם, להעביר ולהשתמש בתוכן הדיגיטלי ותוכנות הנלוות, בהנחה שהעותקים נעשו לשימוש עצמי של המשתמש.

9.4.     ייתכן שיהיו מספר הסכמי רישוי נפרדים שתידרש לקבל כתנאי לשימוש בתוכנות הנלוות על מנת ליהנות מהשירותים המוצעים באתר ו/או השימוש באפליקציות. אי קבלת התנאים של ההסכמים לעיל יכולה למנוע, להגביל את היכולת להשתמש תוכנות הנלוות ו/או החומרה הרלבנטיים.

10.   הגבלת שימוש

10.1. אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר.

10.2. תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה ו/או שכפול ו/או הפצה ו/או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש ובכתב של בעלי האתר, פרט לשימוש המותר על פי חוק ו/או ההסכם.

10.3. הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד להסכם באתר ו/או בשירותים הניתנים על ידי האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הנך מסכים בזאת לא: (א) לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות; (ב) לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן; (ג) לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגנים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או התוכן הדיגיטלי; (ד) לעשות שימוש ברובוט, עכביש, סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי; (ה) להשכיר, להשאיל, לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג'.

10.4. הנך מתחייב בזאת לשפות את בעלי האתר, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מינהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את בעלי האתר לשאת בעונש ו/או לפצות ו/או לשפות אותך ו/או כל צד שלישי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידך ו/או אחר מטעמך.

11.   תוכן גולשים

11.1. האתר יאפשר בהתאם לשיקול דעתו פרסום והעלאה של תכנים ומידע, לרבות פרסום חוות דעות של גולשים בקשר לשירותים ו/או תוכן ספרותי (להלן: "תוכן גולשים").

11.2. הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שבעלי האתר ומפעילי האתר, רשאים על פי שקול דעתם הבלעדי ובכפוף לכל דין, לסרב לפרסם מידע, כולו או חלקו, שנמסר על ידי משתמשים במסגרת תוכן גולשים ו/או למחוק מידע שהועלה במסגרת תוכן גולשים כאמור בין אם פורסם באתר ובין אם לאו, והכל בלא שניתנה הודעה מוקדמת על כך למשתמש אשר מסר את המידע הרלבנטי, ולמשתמשים כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

11.3. תוכן גולשים עשוי להימחק באופן אוטומטי מן האתר, מעת לעת, כחלק מתהליך התחזוקה השוטפת של האתר.

11.4. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק מידע שפורסם במסגרת תוכן גולשים, על פי שקול דעתם הבלעדי בין אם הפרסום מפר את הוראות התנאים ו/או הדין ובין אם לאו.

11.5. כל מידע אשר יפורסם על ידי המשתמשים במסגרת תוכן גולשים יהיה גלוי לכל המשתמשים האחרים באתר. משתמשי האתר נותנים בזאת את הסכמתם כי כל מידע אשר יימסר על ידם במסגרת תוכן גולשים ואשר יפורסם בו ייחשף בפני כל המשתמשים האחרים באתר ו/או כל המשתמשים האחרים באינטרנט. לפיכך, למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר, הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה בקשר למידע שפורסם במסגרת תוכן גולשים.

11.6. כל משתמש שיגיש תכנים או מידע לפרסום במסגרת תוכן גולשים מתחייב כי תוכן המידע הנמסר על ידו לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל המשתמשים מתחייבים שלא להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים:

11.6.1.    מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת      ישראל.

11.6.2.    מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו.

11.6.3.    מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של  צדדים שלישיים.

11.6.4.    מידע אשר פוגע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.

11.6.5.    כל מידע אשר פוגע או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, ו/או מטריד מינית, ו/או חומר גזעני, ו/או מאיים על צדדים שלישיים ו/או כולל שפה ומלל גס ו/או כל חומר אשר אסור להפיץ אותו על פי דיני מדינת ישראל.

11.6.6.    דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

11.6.7.    כל מידע אשר תוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית ו/או אשר מפרה את דיני מדינת ישראל.

11.6.8.    כל תוכן ומידע על קטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

11.6.9.    מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע ו/או להפריע ו/או לפגום באתר ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן האתר של בעלי האתר ו/או של צד ג' כלשהו לרבות "סוסים טרויאניים", "וירוסים", "תולעים" וכדומה או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן מידע המאפשר קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות, מערכות מחשב, מאגר המידע של האתר, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לאתר על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.

11.6.10. כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות הצפנות שונות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע בגין ההצפנות כאמור.

11.6.11. בעלי האתר ומפעיליו רשאים להסיר מידע ו/או למחוק מידע מהאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, לרבות חסימת ו/או הפסקת ו/או הגבלת השימושים מן המשתמשים כאשר בעלי האתר ו/או מפעיליו חוששים כי משתמש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה למשתמשים אחרים, ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

11.7. המשתמש מאשר כי ידוע לו שלבעלי האתר ולמפעילי האתר אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות תוכן המשתמשים בכלל, ותגובות וחוות דעות של משתמשים ואי לכך בעלי האתר אינם יכולים להבטיח ו/או להתחייב באשר לאמיתות ולדיוק תוכן המשתמשים.

11.8. פרסום של תוכן המשתמשים ו/או פרסום קישורים של צדדים שלישיים, אינו מהווה הצעה לרכישת שירותים אלו על ידי בעלי האתר ו/או הבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או אישור מאת בעלי האתר ו/או מי מטעמם וכל הסתמכות מצד המשתמשים על מידע ותכנים אלו הינה באחריותם הבלעדית.

11.9. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי תוכן ומידע שהוגשו על ידי אותו משתמש ו/או באמצעותו ו/או על ידו ו/או אחר מטעמו באתר במסגרת תוכן גולשים והוא פוטר את בעלי האתר מכל אחריות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות של צד שלישי על פי כל דין.

11.10. המשתמשים מסכימים כי לבעלי האתר תהיה הזכות לעשות כל שימוש במידע שיימסר באתר, בכפוף לכל דין ועל פי שקול דעתם של בעלי האתר, לרבות חשיפת פרטי מפרסם המידע, והכל מבלי לקבל לכך הרשאה נוספת מהמשתמש אשר פרסם או מסר את המידע הרלבנטי ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת ו/או כל תביעה.

12.   הגבלת אחריות

12.1. אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד בעלי האתר. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד בעלי האתר בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנות הנלוות, הפריטים, הקשרים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, ו/או דרישה, ו/או תביעה כלפי בעלי האתר בגין תכונות הקורא, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

12.2. בשום מקרה לא תחול על בעלי האתר ומפעיליה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם, ו/או מנהלי בעלי האתר, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט - 1999, דירקטורים, עובדים ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים או מוצרים שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לבעלי האתר על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

12.3. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת הפריטים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, במקרים אלה רשאים בעלי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

12.4. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי בעלי האתר, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לבעלי האתר שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין הם נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

12.5. האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות המתפרסמות על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה או מי מטעמה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים.

13.   שירות לקוחות

13.1. בכל מקרה של שאלה בנושא התוכן הדיגיטלי או תקלות טכניות אחרות, תוך המועדים המפורטים באתר, הנך מתבקש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של האתר, באמצעות עמוד יצירת קשר באתר או באמצעות כתובת מייל: support@papirblat.net

14.   סיום ההסכם

14.1. בעלי האתר שומרים על זכותם הבלעדית להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לך, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. בעלי האתר יהיו רשאים להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מעשיית שימוש באתר.

14.2. בעלי האתר יהיו רשאים לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתם הבלעדי.

15.   דין ושיפוט

15.1. הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.

15.2. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר אינטרנט זה או הקשורים בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. אין לתת תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.

15.3. אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

16.   שינוי בתנאים

בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, את תנאי השימוש (להלן: "השינויים"), ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם לאתר. הנך מתחייב כי השינויים יחולו עליך והם יחייבו אותך, מיד עם כניסתם לאתר. לפיכך, בעלי האתר ממליצים לך לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה, בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר. פניה בנוגע לאתר, לרבות בקשר לתנאי שימוש אלו יש לשלוח אלינו דרך עמוד יצירת קשר.

♦ הגלישה והשימוש באתר וביישומיו הינם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה.

תודה לכל מי שרכש את הספר. בחלק מהמקרים אימייל אישור הרכישה / איפוס סיסמה מגיע ישירות לתיבת הספאם. אנא בדקו את תיבת הספאם, שם תוכלו למצוא הוראות התחברות. תודה על ההבנה והסבלנות
+