מדיניות פרטיות

מרדכי פפירבלט ומשפחתו (להלן: "מפעילי האתר") מבקשים להבהיר, ככל שניתן במסגרת מסמך זה, את מדיניותם בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהם מנהלים ומפעילים "מבריח הקרפיונים – 900 יום במחנות אושוויץ" (להלן ייקרא האתר למען הנוחות "האתר").

בכוונת מפעילי האתר להסביר למשתמשים באתר מהם נוהגי מפעילי האתר ביחס לטיפול בפרטים ובמידע המתקבלים מהמשתמשים באתר, וכיצד הם משתמשים בהם.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

איסוף וקבלת מידע על-ידי האתר

מידע הנמסר לאתר ביוזמת המשתמש

שירותים מסוימים הניתנים באתר או באמצעותו טעונים הרשמה מוקדמת והזנתם, בין היתר, של פרטים מזהים הכרחיים. מדובר בפרטים שהנך מזין באופן עצמאי, כדוגמת, שם, שם משתמש, סוג מוצרים ו/או שירותים שביקשת לצרוך, אמצעי תשלום ככל שהדבר רלוונטי, דרכי התקשרות מתאימות עם המשתמש לרבות כתובת דואר אלקטרוני, וכיו"ב.

זהו המידע שהנך מוסר ביודעין במהלך רישום לאתר או לשירותים הניתנים בו ו/או באמצעותם. השדות המתאימים בהם הכרחי להזין את הפרטים יסומנו במפורש. ללא מסירת פרטים נחוצים המתבקשים ב"שדות החובה", לא ניתן להירשם לשירותים או יישומים הטעונים רישום.

ככל שנדרשים פרטים אישיים לצרכים שיווקיים או בעת רישום לשירותים באתרים, או בעת רכישת מוצרים/שירותים, תתבקש באתרים לספק רק את המידע הנחוץ לשירות אליו נרשמת. לפיכך, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות.

מידע הנאסף על גלישת המשתמש באתר

חלק מהמידע הנאסף במהלך גלישתך באתר הינו סטטיסטי באופיו, ואינו מזהה אותך באופן אישי או נשמר יחד עם פרטיך. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מהי מערכת ההפעלה (USER AGENT) בה אתה משתמש – כל אלו אינם פרטים המזוהים עם שמך.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר. אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת פרטים הנחוצים והכרחיים לצורך אספקת שירותים מסוימים, ייבצר ממפעילי האתר לספק לך שירותים אלו.

שימוש במידע

במהלך גלישתך באתר אפשר ויצטבר אצל מפעילי האתר מידע על העדפותיך השונות בגלישה באתרים, כגון הדפים אותם קראת, המוצרים שביקשת לרכוש, פרסומות אליהן נחשפת, העמודים בהם צפית וכיו"ב. מפעילי האתר שומרים את המידע הנ"ל במאגר המידע, ושימוש בהם יתבצע רק על-פי דין ובהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, והכל למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ולהתאימם ככל שניתן להעדפות המשתמשים. המידע שישמש את האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים באתר, לרבות לשם יצירת אזור אישי באתר.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר.
 • האתר רשאי לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן חומר שיווקי ופרסומי אחר, לרבות של צדדים שלישיים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל להודיע למפעילי האתר על רצונך להיות מוסר מרשימת תפוצה רלוונטית, בדרך המפורטת על גבי הדואר שיישלח אליך. מפעילי האתר לא ימסרו את פרטיך האישיים למפרסמים.
 • ליצירת קשר איתך במקרה הצורך.
 • לצורך ניתוח, איסוף ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים, המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מידי פעם.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר.

מסירת מידע לצד שלישי

מפעילי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתרים, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם מפעילי האתר יהיו מחויבים על-פי דין למסור את פרטיך או המידע על אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל מפעילי האתר צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטיך או המידע על אודותיך כאמור.
 • כאשר תרכוש מוצרים או שירותים באתר מאת צדדים שלישיים, אז יועברו הפרטים הנחוצים לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עמך. כמו כן, במקרה שבו תשתתף בפעילות אחרת המשותפת לבעלי האתר ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לגלישתך והשתתפותך בפעילות האמורה.
 • במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בהם, או במצב בו תפעל באתר ו/או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לדין.
 • בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין מפעילי האתר.
 • בכל מקרה שמפעילי האתר יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד שלישי.
 • מפעילי האתר יהיו רשאים להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות קשורות אחרות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 • במידה ופעילות איזה מאתר תשולב או תעבור לתאגיד אחר, לרבות בשל רה-אורגניזציה פנימית או בשל מיזוג עם תאגיד אחר - הרי שניתן כמובן יהיה להעביר לתאגיד החדש הרלוונטי העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי אחר שבידי מפעילי האתר, ובלבד שתאגיד זה ינהג על-פי עקרונות מדיניות פרטיות זו.
 • מפעילי האתר צפויים לאפשר לך לעשות שימוש באפליקציות ויישומים שונים באתר, או גם באתרים אחרים (כגון הרשת חברתית Facebook), אשר עשויות ליידע צדדים שלישיים, לרבות גולשים אחרים באתרי רשתות חברתיות, על כך שנחשפת או קראת תכנים מסוימים שפורסמו באיזה מאתר. מובהר בזה, כי בעצם אישור האפליקציה או היישום הרלוונטי על ידך, הנך מאשר כי הובא הדבר לידיעתך וכי לא תהיה לך כל טענה כלפי מפעילי האתר בעניין זה.

Cookies

באתר נעשה שימוש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים, כדי להתאים את גלישתך באתר להעדפותיך האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע.

עוגיות (cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בהוראת מחשב האתר הרלוונטי. חלק מהעוגיות (Session Cookies) תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמא, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:/windows/cookies וכן ב- c:/windows/temporary internet files. ה-cookies מכילים מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. ה-cookies מייתרים גם את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש בדפים שונים באתר המחייבים רישום. המידע ב-cookies מוצפן, ומפעילי האתר נוקטים אמצעי זהירות על מנת שמחשבי מפעילי האתר בלבד יזהו מידע זה.

עומדת בפניך אפשרות להימנע מיצירת cookies, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור עם זאת שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והיישומים באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה אמור להיות מסוגל למחוק את ה-cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעיתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

בנוסף לכך, באתר נעשה שימוש ב-web beacons ("משוואות רשת") לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. המשוואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך, ונועד לעקוב אחר דפוסי הגלישה באתר ולעקוב אחר העדפות הגולשים ביחס לתכנים ושירותים שונים.

למיטב הידיעה ניתן להסיר את משוואות הרשת על ידי מחיקת ההיסטוריה בדפדפן (בדומה למחיקת "עוגיות").

שירותים של צדדים שלישיים

שירותים מסוימים באתר מנוהלים למעשה על ידי גופים אחרים שאינם מפעילי האתר. במקרים אלו, השירותים ניתנים או מופעלים שלא באמצעות מחשבי מפעילי האתר בלבד, אלא באמצעות הגופים האחרים כאמור.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

מפעילי אתר נעזרים בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים. החברות אוספות ומנתחות מידע שהנו סטטיסטי במהותו והוא נועד לצורכי ניתוח, מחקר ובקרה.

אבטחת מידע

מפעילי האתר דואגים כי מערכותיהם ואתריהם יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יש להבין כי בעוד שאבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי מפעילי האתר ואתריה, הרי שאין בהם כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה כאמור.

זכות לעיין במידע

על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אופוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות באמצעות טופס יצירת קשר.

שינויים במדיניות הפרטיות

מפעילי האתר רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תבוא על כך הודעה מתאימה באתר.

תודה לכל מי שרכש את הספר. בחלק מהמקרים אימייל אישור הרכישה / איפוס סיסמה מגיע ישירות לתיבת הספאם. אנא בדקו את תיבת הספאם, שם תוכלו למצוא הוראות התחברות. תודה על ההבנה והסבלנות
+